Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen omfatter:

Uddannelsens formål er, at den enkelte elev udvikler faglig indsigt og studiekompetence såvel som personlig myndighed og dermed forberedes til et liv med krav om medbestemmelse, medansvar, rettigheder og forpligtigelser. For at sikre dette mål er der krav om aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes således, at elever møder forberedt til undervisningen, møder til tiden og deltager aktivt i/tager medansvar for undervisningen.

Skolens lærere registrerer tilstedeværelse ved alle undervisningsaktiviteter. Der er ikke noget, der hedder lovligt fravær. Eleverne skal derfor så vidt muligt planlægge tandlægebesøg, køretimer osv. uden for skoletiden. Fraværet beskrives i fraværsårsager i Ludus. Hvis fraværet er skolerelateret, så vil der blive taget hensyn til dette i fraværsgennemgangen fra ledelsens side.

Læreren er forpligtiget til at føre fravær en gang pr. modul. Dette sker i modulets start. Hvis eleven ikke er tilstede hele modulet er det lærerens suveræne afgørelse, om eleven tildeles 50% eller 100% fravær.

Mødepligten omfatter også pligt til at aflevere de skriftlige opgaver rettidigt - jf. klassens afleveringsplan, og til at aflevere besvarelser, der i omfang og kvalitet opfylder kravene for faget og klassetrinnet. Overtrædelse af disse forhold regnes som forsømmelse.

Pligt til aktiv deltagelse gælder også i forbindelse med ekskursioner, studieture, interne evalueringer, såsom årsprøver.

Sanktioner/Oversigt over samlet fraværsprocedure:

Skolen opsøger og indsamler fraværsstatus via Ludus samt faglæreres indberetninger, når skriftligt/fysisk fravær bliver for stort. Det er altid skolens ledelse der tager initiativ hertil, og gennemgår listerne med studiecentret.

1. Første skriftlige advarsel

Eleven modtager en skriftlig henvendelse i Ludus fra studievejlederen, hvis eleven har for meget fravær og/eller mangler at aflevere skriftlige opgaver. Det betyder at skal eleven henvende sig til studievejledningen til afklaring. Alt efter årsagerne kan samtalen resultere i 1. skriftlige advarsel. Hvis eleven ikke er myndig tilsendes forældremyndigheden en kopi af advarslen.

Skolens ledelse kan forlange at eleven møder på angivne tidspunkter og får rettet op på de manglende skriftlige afleveringer. Dette kan også være efter 15.00.

Hvis elevens fravær (fremmøde og/eller skriftlige afleveringer) øges yderligere tildeles,

2. Anden skriftlige advarsel

Eleven modtager via Ludus en skriftlig henvendelse og skal møde til samtale med skolens ledelse. Denne samtale tager udgangspunkt i vejledning af eleven om fremmøde og aflevering af skriftlige afleveringer, og kan resultere i 2. skriftlige advarsel. Eleven kvitterer for modtagelse af advarslen.
Hvis eleven ikke er myndig sendes kopi af advarslen til forældremyndigheden.

3. Hvis ikke der strammes op efter anden skriftlige advarsel.

Hvis der efter tildeling af 2. advarsel i løbet af 4 uger ikke sker markante forbedringer i forhold til fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver, kan eleven indberettes som studieinaktiv, dvs. eleven ikke længere er berettiget til at modtage Statens Uddannelsesstøtte (SU). Samtidig kan eleven få status af elev på særlige vilkår. Det betyder at eleven i det indeværende skoleår skal aflægge eksamen i alle afsluttende fag.

4. Udskrivning.

Sker hvis eleven fortsat forsømmer fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver.

Eleven bortvises fra undervisningen og er således ikke længere elev på skolen. Skolen kan tilbyde eleven at aflægge evt. afsluttende prøver, det pågældende skoleår, som selvstuderende, hvilket indebærer egenbetaling efter gældende regler.

Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende disse sanktioner uden at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig.

Den enkelte elev kan via Ludus til hver en tid se en opgørelse over sit fravær/manglende opgaver.

Regler for almindelig orden og samvær omfatter:

- At alle viser respekt og omsorg for hinanden - i både opførsel og tale
- Lokaler og andre faciliteter skal efterlades i opryddet stand. Affald skal anbringes i affaldsspandene.
- Spisning foregår som hovedregel i kantinen. Man er - selvfølgelig - selv ansvarlige for oprydning og stoleopsætning ved bord, hvor man spist.

- Hvis der sker skade på bygningen eller på inventaret, er det vigtigt, at man straks meddeler det til skolens kontor eller til en af pedellerne.
- Elever er erstatningspligtige ved mishandling af skolens udstyr og ansvarlige for lånte bøger og udstyr.
- Værdigenstande bør ikke efterlades uden opsyn. Skolen påtager sig ikke noget ansvar for bortkomne, herunder stjålne genstande.

Elektroniske platforme, fx Ludus, facebook mm, giver gode muligheder for kommunikation mellem grupper af elever og mellem enkeltelever. Skolen forventer dog, at man holder en sober tone i beskederne, og enhver tendens til mobning vil medføre sanktioner - i mindste fald samtale med skolens ledelse og i yderste konsekvens bortvisning i kortere eller længere tid.

- Rygning, herunder anvendelse af snus, e-cigaretter og lignende, er kun tilladt udenfor skolens matrikel.
- Øl, vin og spiritus må man kun drikke på skolen ved særlige arrangementer, som skolen afholder.
- Anvendelse af rusmidler i øvrigt er ikke tilladt, og anvendelse vil medføre sanktioner fra skolen. Salg af euforiserende stoffer er kriminelt, og det vil medføre bortvisning.
- Hasardspil er ikke tilladt.
- Af hensyn til arbejdsroen bruges smartphones, ipads og computere kun faglige aktiviteter i undervisningstiden.

Vi regner med, at man som elev derudover følger de almindelige regler for god opførsel.

Vi gør opmærksom på at hele ovenstående afsnit også gælder undervisningsaktiviteter udenfor skolen fx i forbindelse med studieture og temadage.
Overtrædelser kan vurderes som så alvorlige, at der kan blive tale om sanktioner. Disse kan inkludere midlertidig udelukkelse fra undervisningen, ændrede eksamensvilkår og endog bortvisning.

Snyd
Hel eller delvis afskrift af opgaver uden kildeangivelse takseres som snyd, og snyd vurderes altid som så alvorligt, at der vil blive tale om sanktioner fra skolens side - både i forbindelse med det daglige skriftlige arbejde og i forbindelse med interne evalueringer, herunder årsprøver.
Hvis der i forbindelse med eksamen er formodning om eller bevis for snyd, bortvises eleven fra prøven.
Ny prøve kan først aflægges følgende ordinære eksamenstermin.

Procedure for advarsler grundet snyd med skriftlige opgaver:
Skolen accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke markerede citater eller referat af unavngivne kilder samt brug af oversættelsesprogrammer i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som dele af opgaver.
Overtrædelse af denne regel medfører sanktioner:
1. Første gang man bliver grebet i snyd får man en pædagogisk tilrettevisning fra læreren i det pågældende fag og krav om aflevering af egen opgave. Den ansvarlige ledelsesrepræsentant informeres om dette af læreren.
2. Anden gang man bliver grebet i snyd udsteder skolen en skr. advarsel grundet snyd.
3. Tredje gang det sker, kan det medføre midlertidig bortvisning fra skolen og tab af retten til at aflægge eksamen i det pågældende år. Rektor afgør sanktionsformen.
Bemærk at advarsler pga. snyd ikke forældes, hvilket vil sige at de ikke kun gælder i det pågældende år. Advarsler for snyd følger med oprykningen i klassetrin.

Meddelelse fra eleven til skolen om sygdom
Det er i elevens egen interesse, at skolen er orienteret om, at der er tungtvejende årsager til et fravær. Hvis fraværet på et senere tidspunkt bliver for stort, vil der blive taget individuelle hensyn til årsagerne. Det er derfor fornuftigt at holde skolen orienteret om fravær.
- Ved i Ludus at notere årsagen til fraværet.
- Telefonisk kontakt til skolen

Hvis elevens fravær kommer op på tre ugers samlet varighed, kan rektor kræve en lægeerklæring om evt. sygdom. Dette gælder også ved mere end tre ugers sammenhængende fravær i idræt.
Ved sygdom under eksamen eller ved større skriftlige opgaver kræver skolen normalt en lægeerklæring. Skolen kan også i andre tilfælde kræve en lægeerklæring. Udgifter i forbindelse med lægeerklæring afholdes af eleven.

Ved ansøgning om skolefri ved session og lign. søges skolen skriftligt.

Fritagelse for undervisning i idræt
Der er mødepligt til idræt som til alle andre fag.
Er en elev før starten på det gymnasiale forløb erklæret ude af stand til at deltage i den praktiske del af faget, skal han/hun have et andet fag på C-niveau.
Idrætslæreren kan efter konkret vurdering fritage for/skåne eleven i den praktiske del af undervisningen i en periode på op til to uger - fx i forbindelse med kortvarige skader. Fritagelse ud over to uger kræver rektors godkendelse og en evt. lægeerklæring.

Elever med varige funktionsnedsættelser kan af rektor fritages for dele af den praktiske undervisning. Rektors vurdering af omfanget af fritagelse sker normalt på baggrund af et brev fra elevens praktiserende læge eller en lægeerklæring. Af lægeerklæringen skal det derfor fremgå hvilke typer aktivitet elevens skal fritages fra og i hvor lang tid. Eleven indgår herefter en bindende aftale med idrætslærerne om aktivitetsniveauet i den praktiske del af idræts-undervisningen.

Hvis en elev kun i meget begrænset omfang er i stand til at deltage i den praktiske del af undervisningen i idræt, kan læreren vurdere, at det ikke er muligt at evaluere eleven i forhold til læreplanens krav om målopfyldelse. Eleven vil derfor ikke få karakter i faget idræt, og på elevens eksamensbevis vil der være en anmærkning om hvorfor.

Sygetransport
Hvis en elev har været syg/evt. med operation til følge eller pådraget sig en idrætsskade og derfor ikke er i stand til at køre med offentlige transportmidler, er der mulighed for at ansøge om sygetransport. Henvendelse sker på kontoret og hvor blanketten "Ansøgning om sygetransport" udleveres. Kontoret er gerne behjælpelig med udfyldelse af blanketten.

Ordensregler for studieture

Generelt

 • Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser, som er formuleret i Rybners Gymnasiums ordensregler.
 • Hver enkelt elev rejser på eget ansvar. Det indskærpes, at man aldrig færdes alene, og at eleverne altid er mindst tre sammen, når de færdes på egen hånd.
 • Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel på det fremmede sted, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden.
 • Det betyder bl.a., at der udvises respekt for de øvrige gæster, de ansatte m.v. ved at man undgår at støje, spille høj musik eller på anden måde virke forstyrrende på den almindelige orden.
 • Studierejser og ekskursioner er undervisning, der er forlagt til en anden lokalitet, og turens faglige indhold indgår i undervisningsbeskrivelsen for de pågældende fag. Der er derfor mødepligt til det planlagte program, på samme måde som der er mødepligt til den daglige undervisning på gymnasiet.
 • Som udgangspunkt er der hjemkomst til hotellet senest kl. 24 hver aften.

Indtagelse af alkohol

 • Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning.
 • Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i et beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning.
 • Det er under ingen omstændigheder tilladt at drikke sig beruset, og lærerne kan ikke give tilladelse til indtagelse af alkohol i bus/tog/fly, på hotelværelse eller i forbindelse med skemalagte faglige aktiviteter.

Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt.

På alle rejser i 1.g er indtagelse af alkohol ikke tilladt.

Overnatning og indkvartering
Overnatning sker altid, og for alle, på det hotel/de lokaliteter, hvor gruppen er indkvarteret.

Hjemmet bør sikre sig, at eleven er behørigt forsikret.

Procedure ved overtrædelse

 • Ordensreglerne for studierejser og lærernes regler og anvisninger i øvrigt skal til enhver tid respekteres. Eventuel overtrædelse af reglerne sanktioneres i henhold til skolens generelle ordensregler.
 • Overtrædelse af ordensreglerne for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning.
 • Ved overtrædelse af ordensreglerne i forbindelse med sprogrejserne i 1.g mistes retten til deltagelse i evt. studierejser / sprogrejser i 2.g og/eller 3.g.
 • Ved hjemsendelse iværksættes flg. procedure:
 • Skolens rektor underrettes, og rektor underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder.
 • Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Esbjerg.
 • Uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager.


Generelle sanktioner

Finder skolens rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær, kan følgende sanktioner iværksættes:

1) Advarsel.

2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.

4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år.

5) Tab af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

6) Bortvisning (udskrivning).

Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende disse sanktioner uden at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig.

Afsluttende bemærkninger
Alle på skolen har pligt til at medvirke til at skolens studie- og ordensregler efterleves.

Skolens ledelse har ansvar for at alle nye elever og deres forældre i forbindelse med skolestart introduceres for skolens studie- og ordensregler.

Grundlaget for skolens studie- og ordensregler kan læses på nedenstående links:

Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25217

Vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25215

 

Ovenstående regler trådte i kraft 14. august 2013

Snydepolitik

Snyd ved eksaminer tolereres ikke.

Det vurderes som snyd hvis:

man skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretsmæssig hjælp, eller det vurderes, at man har forsøgt på det.

man benytter ikke-tilladte hjælpemidler

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om snyd, indberettes det til skolens rektor. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eksaminanden fra den pågældende prøve, og evt. karakterer bortfalder.

Eksaminanden kan aflægge prøve på ny i den efterfølgende ordinære eksamenstermin.